::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Tập huấn Quản lý dự án trong giáo dục, 22-24/11/2017


Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa Tập huấn về Quản lý dự án trong giáo dục. Đối tượng tham gia bao gồm các cán bộ công tác trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án tại các trường đại học. Khóa học dự kiến sẽ tiến hành từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11.