::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2012::
 Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 15 của Trung tâm SEAMEO RETRAC


Từ ngày 19-21/9/2012, SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 15 tại SEAMEO RECSAM, thành phố Penang, Mã Lai. Phiên họp được tổ chức cùng với Hội nghị bàn tròn về quản lý giáo dục bậc phổ thông.

(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)