::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2012::
 Hội thảo quốc tế “Đáp ứng yêu cầu về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học trong thế kỷ 21”


Ngày 28-29/6/2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức Hội thảo quốc tế “Đáp ứng yêu cầu về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học trong thế kỷ 21”.

(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)