::SEAMEO RETRAC::
 


Giám đốc qua các thời kỳ


 


Giám đốc qua các thời kỳ:

  • 1996 – 1998:        GS. TS. Nguyễn Lộc
  • 1999 – 2001:        GS. TS. Nguyễn Lộc
  • 2001 – 2002:        PGS.TS Nguyễn Thúy Vân
  • 2003 – 2006:        PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh
  • 2006 – 2009:        PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh
  • 2009 – 2011:        PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh
  • 2012 - 2017:        TS. Hồ Thanh Mỹ Phương