::SEAMEO RETRAC::
 


Tổ chức liên kết


 


Trong những năm gần đây, SEAMEO RETRAC đã gia nhập các tổ chức sau:

Liên kết với các tổ chức này tạo điều kiện cho Trung tâm có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động mang tính học thuật cao.