::SEAMEO RETRAC > Đào tạo::
 


Quản lý Giáo dục

Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC), Ban Giáo dục hàng năm tiến hành các khóa tập huấn và nghiên cứu về quản lý giáo dục dành cho cán bộ lãnh đạo các trường THPT, cao đẳng và đại học tại Việt Nam, các quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là Cambodia, Lào. Các hình thức tập huấn chính bao gồm hội thảo, hội nghị, diễn đàn, huấn luyện, tham quan học tập.

Read more...

Giảng dạy tiếng Anh

SEAMEO RETRAC cung cấp các chương trình giảng dạy tiếng Anh có chất lượng cho các đối tượng muốn học tiếng Anh như một ngoại ngữ nhằm đáp ứng các nhu cầu cá nhân, học thuật, kinh doanh và  đào tạo chuyên nghiệp.

Read more...