::SEAMEO RETRAC::
 


Liên hệ


SEAMEO RETRAC trên bản đồ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Xem bản đồ.Địa ch: 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: contact@vnseameo.org

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại tổng đài: (84-8) 3824 5618 Máy nhánh: 122/101/102
Fax: (84-8) 3823 2175

Giám đốc
TS. Hồ Thanh Mỹ Phương
ĐT: (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 232)
E-mail: htmphuong@vnseameo.org

Phòng Hành chính Quản trị
Ông Đoàn Xuân Bàng (CN)
Trưởng phòng
ĐT: (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 131)
E-mail: dxbang@vnseameo.org

Phòng Nhân lực Pháp chế
Bà Lê Thị Thùy Dương (ThS)
Trưởng phòng
ĐT: (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 114)
E-mail: ltduong@vnseameo.org

Ban Giáo dục
TS. Đỗ Thị Hoài Thư
Trưởng Ban
ĐT: (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 107)
Email: dththu@vnseameo.org

Ông Đinh Gia Bảo (ThS)
Phó Ban
ĐT: (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 125)
E-mail: dgbao@vnseameo.org

Phòng Quản lý chất lượng và Phát triển thương hiệu
Ông Thân Trọng Minh (ThS)
Trưởng phòng
ĐT: (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 234)
E-mail: ttminh@vnseameo.org

Ban Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài
Bà Trịnh Thị Hoa Mỹ (ThS)
Trưởng Ban
Tel: (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 218)
E-mail: tthmy@vnseameo.org

TS. Nguyễn Thị Thùy Trang
Phó Ban
Tel: (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 117)
E-mail:ntttrang@vnseameo.org

TS. Đặng Văn Hùng
Chuyên gia Giáo dục cao cấp
Tel: (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 100)
E-mail: dvhung@vnseameo.org

Phòng Hợp tác quốc tế
Ông Trương Bảo Duy (ThS)
Phụ trách
ĐT: (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 136)
E-mail: tbduy@vnseameo.org

Bộ phận Du học
Bà Phan Thị Ngọc Mai (ThS)
Cán bộ phụ trách
ĐT: (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 118)
E-mail: ptnmai@vnseameo.org


Phòng Nghiên cứu và Phát triển Dự án
Ông Trần Phước Lính (ThS)
Phó phòng
ĐT: (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 121)
E-mail: tplinh@vnseameo.org

Phòng Kế hoạch Tài chính
Ông Nguyễn Tấn Hùng (ThS)
Trưởng phòng
ĐT: (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 111)
E-mail: nthung@vnseameo.org