::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Đào tạo giáo viên::
 


Latest news

Chương trình bồi dưỡng 400 giảng viên cốt cán của Đề án NNQG 2020 do Trung tâm SEAMEO RETRAC điều phối và tổ chức, 25/8 – 30/9/2014

Tập huấn về Quản lý và Lãnh đạo giáo dục Đại học (Unilead Việt Nam)

Khóa tập huấn "Các khía cạnh ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học: Từ xác định vấn đề đến công bố kết quả nghiên cứu", Module 4 - Xây dựng đề cương nghiên cứu và viết báo cáo

Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học vì Mục tiêu Phát triển Bền vững”

Đề án SEAMEO College – Mô-đun 3: Diễn đàn “Các vấn đề và giải pháp cho đổi mới quản lý giáo dục khu vực Đông Nam Á”

 

Read more...