::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Tập huấn về Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy và Quản lý đào tạo, 28-30/03/2018


Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 năm 2017, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) dự kiến sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng công nghệ trong Giảng dạy và Quản lý đào tạo” dành cho cán bộ và giảng viên các trường cao đẳng và đại học tại Việt Nam.