::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Cuộc họp quan chức cấp cao lần thứ 40 của Tổ chức SEAMEO (HOM)


Là một tổ chức liên chính phủ, SEAMEO tập hợp sự đồng thuận thông qua một loạt các cuộc họp cấp khu vực hàng năm. Hội nghị quan chức  cấp cao (HOM) là diễn đàn hàng năm thảo luận các vấn đề về giáo dục, khoa học và văn hoá ở khu vực Đông Nam Á.

Kết quả của phiên họp HOM sẽ ảnh hưởng đến nội dung đối thoại khu vực của SEAMEO trong năm tới. Tham dự phiên họp gồm các cán bộ giáo dục cấp cao từ 11 nước thành viên SEAMEO, đại diện từ các Trung tâm SEAMEO, các thành viên liên kết, các thành viên mở rộng và các tổ chức đối tác. Triệu họp tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 11, các quan chức cấp Bộ đã thảo luận về các dự án đang triển khai và những nỗ lực hợp tác khu vực sắp tới. Các dự án hợp tác chi tiết với UNICEF & UNESCO, tuyên dương những cá nhân đoạt giải SEAMEO-JAPAN ESD, thảo luận về cơ chế giải thưởng SEAMEO Innovation Award và tổ chức Kỷ niệm 52 năm thành lập tổ chức SEAMEO. SEAMEO HOM lần thứ 41 sẽ nhóm họp vào tháng 11 năm 2018 để triển khai các đối thoại khu vực.